26 things + 1

17 July 2017

DSC_4398_koko
I listen to music almost all the time when I'm at home. Pretty much the only exception is when I'm studying. Tho I sometimes study with music playing on the background if my neighbours are being loud or if I'm in the school cafeteria.
Kuuntelen musiikkia melkein koko ajan. Aikalailla ainoa poikkeus on silloin kun mä opiskelen. Tosin joskus mä opiskelen musiikkia kuunnellen jos mun naapurit on äänekkäitä tai oon koulun kahvilassa.

I love drawing. I don't do it as often as I'd love to anymore, but as a kid I used to draw all the time (and I'm not even exaggerating).

Rakastan piirtämistä. Mä en enää tee sitä niin usein kuin haluaisin, mutta lapsena mä piirsin ihan koko ajan (enkä edes liioittele).

I'm a visual learner. I remember what I see, write or draw, but remembering something I've heard is more difficult. My memories are as pictures and when I'm thinking of the question in the exam, answer flashes into my mind as images. Understanding what I've studied is still definitely the most important thing.

Olen visuaalinen oppija. Muistan mitä näen, kirjoitan tai piirrän, mutta kuulemisen muistaminen on vaikeampaa. Mun muistot on kuvina ja kun mietin kysymystä kokeessa, vastaus välähtää mun mieleen kuvina. Kuitenkin opitun ymmärtäminen on kaiken A ja O.
DSC_4463_a_koko
I'm an atheist. I've never been religious and I left the church when I turned 18. I believe in science.
Olen ateisti. En ole koskaan ollut uskonnollinen ja erosin kirkosta kun täytin 18. Uskon tieteeseen.

I used to be a very picky eater as a kid. I wouldn't eat chicken, fish, cheese or many other foods. My mom used to say I could never travel cause I wouldn't find anything to eat, haha. I'm not a picky eater anymore and I always find something to eat wherever I go. I still don't eat cheese tho. I just cant stand the texture and taste haha.

Mä olin lapsena todella nirso. En syönyt kanaa, kalaa, juusto tai monia muitakaan ruokia. Äiti aina sanoi etten voisi koskaan matkustaa, koska en löytäisi mitään syötävää, haha. En ole enää nirso ja löydän aina syötävää mihin ikinä vain menenkin. En silti edelleenkään syö juustoa. En vain voi sietää sen tekstuuria ja makua haha.

I really really really want a dog. For the last two years I've lived in Tartu without Alma, I've been constantly dreaming of getting a dog. I promised myself I won't get a dog before the fourth year tho, haha. So now I just spend my time stalking adorable shiba inus on Instagram and I was also planning on going to walk the dogs of the animal rescue center in Tartu some time.

Mä haluan niin niin niiiin paljon koiran. Viimeisen kahden vuoden ajan mitä olen viettänyt Tartossa ilman Almaa, mulla on ollut koko ajan kauhea koirakuume. Lupasin itselleni etten kuitenkaan hanki koiraa ennen neljättä vuotta. Joten nyt mä vaan kulutan aikani stalkkaamalla ihania shiba inuja instagramissa ja suunnitelmissa olisi myös mennä ulkoiluttamaan löytökoiria Tartossa joku kerta.
DSC_4495_koko
I have strong opinions and I love arguing.
Mulla on vahvat mielipiteet ja rakastan väittelyä.

I'm a perfectionist in many things, especially in photographing.

Olen perfektionisti monissa asioissa, varsinkin valokuvaamisessa.

I love working out. I started going to the gym when I was 16 years old. Nowadays gym is the place where I can empty my mind for a while and just focus on myself. Of course I love getting stronger seeing results too, but for me gym is also a perfect place to relax.

Rakastan treenaamista. Aloin käydä salilla kun olin 16-vuotias. Nykyään sali on mulle paikka jossa voin tyhjentää mielen ja keskittyä vain itseeni. Totta kai mä myös rakastan myös vahvuutta ja tulosten näkemistä, mutta mulle sali on myös täydellinen paikka rentoutua.

I've been doing horseback riding for 14 years. It's still one of my favorite things in the world; There are not many things more amazing than the feeling when you and the horse are in complete sync.

Mä olen harrastanut ratsastusta 14 vuotta. Se on yhä yksi mun lemppariasioista maailmassa: Ei ole montaa upeampaa asiaa kuin se tunne, kun olet hevosen kanssa täydellisesti yhtä.

I'm 168.5cm tall. Yes, that 0.5cm is very important to mention haha. I'd love to be a few cms taller, but I'm pretty happy with my height.

Olen 168,5cm pitkä. Kyllä, toi 0,5cm on todella tärkeä mainita haha. Haluaisin olla muutaman sentin pidempi, mutta oon aika tyytyväinen pituuteeni.
DSC_4401_koko
I've always said there are three things "I could die for"; Medicine, human rights, and environmental issues.
Oon aina sanonut että on kolme asiaa joiden "takia voisin kuolla": Lääketiede, ihmisoikeudet, ja ympäristöasiat.

I used to have a pet frog called Nössykkä in our aquarium. I loved that little frog so much haha. We first had two frogs but the other died after a few weeks, but Nössykkä lived for couple of years (or something).

Mulla oli lapsena lemmikkisammakko nimeltä Nössykkä meidän akvaariossa. Mä rakastin sitä niiin niin paljon haha. Meillä oli ensin kaksi sammakkoa, mutta toinen kuoli jo muutaman viikon jälkeen. Nössykkä sen sijaan eli pari vuotta (tai jotain).

I'd love to do photographing as a side job someday.

Olisi ihanaa jonain päivänä valokuvata sivutyönä.

I don't wear heels often. I prefer flat shoes because you're free to do whatever you want in them. I'm also a very fast walker so walking in heels frustrates me haha.

En käytä korkokenkiä paljoa. Suosin matalia kenkiä koska voit tehdä mitä vaan haluat niissä. Olen myös todella nopea kävelijä, joten koroissa käveleminen turhauttaa mua haha.

I talk way too fast in Finnish and English. My friends and parents often ask me to talk slower to understand me haha. I just have so much to say and too little time.

Puhun ihan liian nopeasti suomeksi ja englanniksi. Mun kaverit ja vanhemmat usein pyytää mua puhumaan hitaammin jotta ne ymmärtäisi mitä sanon haha. Mulla on vaan niin paljon sanottavaa ja liian vähän aikaa.
DSC_4479_koko
I used to be very shy as a kid. I think I got completely over it when I started working at a grocery store at the age of 17. I had to deal with new people every day and being shy wasn't an option. Nowadays "shy" is not among the things to describe me with, haha.
Olin lapsena todella ujo. Musta tuntuu että pääsin sen yli kun aloin työskennellä ruokakaupassa 17-vuotiaana. Mun piti olla uusien ihmisten kanssa tekemisissä päivittäin, joten ujous ei ollut vaihtoehto. Nykyisin "ujo" ei ole mua kuvailevien sanojen joukossa, haha.

My upper and lower teeth don't align. My upper teeth are a bit misplaced to left, not in the middle of my face. This used to bother me a lot when I was younger, but nowadays I don't even notice it anymore. 

Mun ylä- ja alahampaat ei mätsää. Mun ylähampaat on hiukan enemmän vasemmalla ja ei mun naamaa keskellä. Tää häiritsi mua todella paljon nuorempana, mutta nykyään en enää edes huomaa sitä.

My teeth are not the only asymmetrical thing in my body. My whole face is far from symmetric, haha. The right side of my face kinda reacts stronger and for example my right eye closes more, right eyebrow rises higher, and mouth wideness more on the right side when I smile and laugh. I also have better muscle definition on the right side of my body and my right calf and ankle are smaller than on the left side.

Mun hampaat ei ole ainoa epäsymmetrinen asia mun kropassa. Mun koko naama on kaukana symmetrisestä, haha. Oikea puoli tavallaan reagoi vahvemmin ja esimerkiksi mun oikea silmä sulkeutuu enemmän, oikea kulmakarva nousee ylemmäs, ja suu levenee oikealla puolella enemmän kuin vasemmalla mun hymyillessä tai nauraessa. Mulla on myös parempi lihaserottuvuus oikealla puolella kroppaa ja mun oikea sääri ja nilkka on pienemmät kuin vasemmalla puolella.
DSC_4492_koko
I cry a lot. I don't cry easily from pain, to be honest I don't remember the last time I cried because of pain. Breaking my arm hurt like hell, but I didn't cry. Instead, I cry when I feel something big. I often start crying just because I'm so damn happy. I cry when I see someone doing something kind to others or when I think about life and how we're all here for just a little moment. I cry if someone dies or really hurts my feelings. It might sound like I'm just crying all the time but I'm not haha. But I guess I cry easily when I feel something really big, especially if it's a positive and a bit "sad" feeling. I cried throughout my high school graduation and I know I will cry a lot in my med school graduation ceremony. Not because of sadness, but because I'm so happy and a certain era of my life is over.
Mä itken paljon. En itke kivusta ja en rehellisesti edes muista viimeisintää kertaa kun olisin itkenyt kivun takia. Käden murtaminen sattui ihan helvetisti, mutta en itkenyt. Sen sijaan itken kun mä tunnen jotain isoa. Alan usein itkeä ihan vaan onnesta. Itken kun näen jonkun tekevän jotain hyvää muille tai kun mietin elämää ja sitä miten ollaan kaikki täällä hetki vain. Itken kun joku kuolee tai todella loukkaa mua. Voi olla että kuulostaa siltä että itken koko ajan, mutta en mä nyt ihan koko aikaa haha. Mutta kai mä vain itken helposti kun tunnen jotain isoa, erityisesti jos se on positiivinen ja hiukan haikea tunne. Itkin koko yo-juhlan ajan ja mä tiedän että tulen itkemään myös lääkiksen valmistujaistilaisuudessa. En surusta, mutta koska olen niin onnellinen ja yksi aikakausi elämää on taas ohi.

I eat lots of carrots and that's why my skin is a bit orange, especially on my palms and soles. A friend of mine was surprised when she heard that I don't use self tanning lotions, but eat shitloads of carrots instead lol. I just love carrots so much!

Syön paljn porkkanoita ja sen takia mun iho on hiukan oranssi. Erityisesti mun kämmenissä ja jalkapohjissa. Mun ystävä oli kerran yllättynyt kuullessaan että en käytä itseruskettavaa, mutta syön ihan sairaasti porkkanoita lol. Rakastan porkkanoita vaan niin paljon!

I don't drink alcohol often. I often go to parties sober and drink only a few times during the semester. I also don't drink alcohol for its taste, cause I don't think it tastes good lol. I never go to chill in a bar and have only one or two drinks. I rather go and have just water to drink.
En juo alkoholia usein. Käyn usein bileissä selvinpäin ja juon vain muutaman kerran lukukaudessa. En myöskään juo alkoholia maun takia, koska mun mielestä se ei maistu erityisen hyvältä lol. En koskaan mene yksille, mielummin otan vaan vettä juomiseksi.
DSC_4474_kokp
I don't listen to radio unless I have to. I hate 90% of the Finnish and foreign artists and songs playing on the radio, so I much rather listen to music from my phone.
En kuuntele radiota ellei ole ihan pakko. Vihaan 90% suomalaisista ja ulkolaisista artisteista ja lauluista joita soitetaan radiossa, joten paljon mielummin kuuntelen musiikkia mun puhelimesta.

I love ear piercings. I have altogether 5 ear piercings (double helix and forward helix on the right side, rook and tragus on the left) and also two normal ear piercings in each ear.

Rakastan korvalävistyksiä. Mulla on yhteensä 5 korvaläväriä (double helix ja forward helix oikeessa, rook ja tragus vasemmassa korvassa) ja lisäksi molemmissa korvissa kaksi normaalia korvalävistystä.

I guess I'm an extrovert who loves spending time alone. Thanks to my lovely reader, who pointed out that I'm actually an introvert! I love being around people, but I get exhausted easily. I need to spend time alone to kinda load my batteries and I can easily spend a weekend (or more haha) at home without meeting any people.
Mä taidan olla ekstrovertti joka rakastaa yksinolemista. Kiitos mun ihanalle lukijalle joka korjasi että mä olenkin introvertti! Rakastan olla ihmisten kanssa, mutta uuvun helposti. Mun pitää viettää aikaa yksin tavallaan ladatakseni akkujani ja voin helposti viettää viikonlopun (tai enemmän haha) kotona puhumatta kellekään.

My eyebrows used to be almost invisible as a kid cause they were so light, but they're a lot darker nowadays. Luckily, haha. They're still pretty light but I'd look weird with darker eyebrows anyway.

Mun kumakarvat oli lapsena melkein näkymättömät koska ne oli niin vaaleat, mutta ne on nykyään jo paljon tummemmat. Onneksi, haha. On ne silti edelleen aika vaaleat mutta näyttäisin tummilla kulmilla joka tapauksessa oudolta.

+ I love melancholy. It's certain kind of happiness for me and makes me cry.
+ Rakastan melankoliaa. Se on mulle tietynlaista onnellisuutta ja saa mut itkemään.

6 comments

 1. Täällä toinen porkkana-addikti!! Välillä suorastaan hävettää porkkanaamäärä, joka joutuisi suihin, jos en hiukan hillitse :D Ja oranssin sävy iholla on tuttu juttu!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha eikä!!! Porkkanaa kyllä menee alas ihan hirvittävä määrä, pitäisköhän sitä itsekin yrittää vähän ees hillitä :--D No mutta ainakaan me ei olla ihan kalmankalpeita haha!

   Delete
 2. Tuo extro-/introverttijuttu menee niin et introvertit lataa akkujaan yksin ololla ja extrovertit sit taas lataa akkujaan muiden seurassa. Moni sekottaa nuo termit sosiaalisuuteen, äänekkyyteen ja ujouteen vaikka homma ei (aina) oo niin :) toisekseen moni ei oo mitenkään 100 % kumpaakaan vaan monista löytyy molempia piirteitä tilanteesta ja seurasta riippuen. t: psykan opiskelija :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oooi kiitos korjauksesta! :-D Pitääpi korjata hiukan sanomisiani!

   Delete
 3. Hauska postaus!! :) Mä olin lapsena myös tosi nirso ja en oo kyllä päässyt siitä yhtä hyvin eroon kuin sä, haha :D

  https://kiiainnanmaa.blogspot.fi/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha voi ei, ehkä vielä jonain päivänä :-D Ja kiitos!

   Delete

© 2avlt5. Design by FCD